L Ner Inom Kommunsektorn 2010 Free Related PDF's

Sponsored High Speed Downloads

Download L Ner Inom Kommunsektorn 2010 - US Mirror Server
1255 dl's @ 1655 KB/s
Download L Ner Inom Kommunsektorn 2010 - Japan Mirror Server
2993 dl's @ 1610 KB/s
Download L Ner Inom Kommunsektorn 2010 - EU Mirror Server
2035 dl's @ 4821 KB/s
Kommunerna i Norden - Kommunerna.net
FINLANDS KOMMUNTIDNING 6|2010 NORDEN-bilaga. Bilaga till Finlands ... har producerat alla texter i Norden-bilagan. ... att man håller kommunsektorns.
Nordenbilaga_svenska.pdf

EU i lokalpolitiken - Sveriges Kommuner och Landsting
Stockholm i juli 2010 ... En undersökning av dagordningar från kommuner, landsting och regioner. 4 .... Men faktum är att EU når hela vägen ner i den lokal-.
EU i lokalpolitiken.pdf

Valanalys 2010 - Socialdemokraterna
3 dec 2010 ... I riksdagsvalet 2010 fick Socialdemokraterna 1 827 497 röster, vilket motsvarade en .... 40. 45. 50. 1982 1985 1988 1991 1994 1998 2002 2006 2010. R. L .... Valdeltagandet i riksdagsvalet ökade i samtliga kommuner jämfört ...
Valanalys2010.pdf

Hälsa genom e - eHälsorapporten 2010 - Vinnova
VINNOVAs publikationer finns att beställa, läsa och ladda ner via www. ... bred förankring i verksamheten som landsting, kommuner och hos privata vårdgivare. ..... 3 Jerlvall L., Pehrsson T., eHälsa i landstingen – inventering på uppdrag av ...
vr-11-04.pdf

Den kommunala låneskulden 2014 - Kommuninvest
Hur kommunsektorn i ett land utvecklas ekonomiskt är i hög grad ... Mellan 2010 och halvårskiftet 2013 ökade ... ner och regioner med för hög skuldsättning.
Den-kommunala-låneskulden-2014.pdf

Rekryteringsguide för kommunsektorn - KT:s publikationer
antalet anställda inom kommunsektorn fram till år 2010. .... ner i arbetslöshetspension, ungefär 20 procent. Egentliga ...... Åberg, L. 2000. Viestinnän johtaminen.
p051004115915B.pdf

Sociala investeringsfonder
Med början i Norrköping 2010 har ett flertal kommuner och några lands- ting och regioner skapat sociala ... ner och landsting/regioner använder och som kan leda till kortsiktighet, ..... Hultkrantz, L (2015), Sociala investeringsfon- der i Sverige ...
44-3-Hultkrantz.pdf

Budgetbalans och planeringshorisonter i svenska kommuner
Kravet på budgetbalans i svenska kommuner kan ha positiva följder om det ... 3 Pettersson-Lidbom (2010) finner att svenska kommuner ökade det finansiella risktagan- det till följd av ..... ner har en längre planeringshorisont än finansiellt svaga kommuner, men ... Persson, L (2013), ”Consumption Smoo- thing in a Balanced ...
42-1-lp.pdf

Överkomma hinder för energieffektivisering i kommuner. Rapport
fem kommuner i länet i en studie finansierad av Energimyndigheten. Projek- ..... ( Sveriges Kommuner och Landsting, 2010) Skillnaden mellan den lönsamma potentialen för ..... De övergripande målen behöver brytas ner i enkla operativa mål med tydliga program- och ..... Anderson, L., & Young), e. a. (2011). EPC ger gott ...
Rapport-2013-11-Overkomma-hinder-energieffektivisering.pdf

Kvalitetsrekommendation för de allmänna biblioteken - Opetus- ja
(Verk från Oranki Art miljökonstevenemang, Pello 2010) ... ISSN-L 1799-0343 ... DEL I Referensram för utvärdering av de allmänna biblioteken 11 .... inom kommunsektorn, kundperspektivets ...... ner med glesbebyggelse behöver viss bib-.
OKM7.pdf?lang=fi

Hur vet staten vad kommunerna gör? En studie av - Statskontoret
25 okt 2005 ... Generaldirektör Anders L Johansson har beslutat i detta ärende. Direktör ..... muligheter – den kommunale økonomi frem mod 2010”. I rapporten går .... rorna är osäkra, inte minst när man går ner på enskilda kommuner.
200520.pdf

Kommunal medfinansiering av statlig infrastruktur - Statskontoret
26 feb 2014 ... respektive i länsplanerna för perioden 2010–2021. ... Tabell 12. Kostnader för bidrag till högskoleverksamhet i kommuner ..... ner och landsting. ..... SKL (2012): L-Bas13, En kontoplan för landstingens externredovisning. 34 ...
201408.pdf

Kommuner Kan! Kanske! B om kommunal välfärd i framtiden - ESO
kats vad som hänt inom nāgra kommuner eller inom ett eller en ..... Aldrig tidigare har kommunerna varit tvingade att skära ner och ..... 2005Ó2010. 0,8. 0,6. 0,7.
Ds-1998-15-Kommuner-kan.pdf

Den andra vågens försök med frikommuner och normuppluckring i
18 jun 2012 ... kommuner eller andra enheter inom den offentliga förvaltningen bör syfta till att utveckla ... gäller de lagstadgade uppgifterna och myndighetsverksamheten ( Prop 49 L ... ner genomför egna försök, är det ändå relativt sällsynt. .... frikommunsförsök i budgetavtalet hösten 2010 (Indenrigs- og sundhetsmi-.
tanskanorja_vapaakuntasvebook.pdf

Nationell eHälsa - strategin för tillgänglig och säker information inom
strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. 2010 ... Ladda ner och beställ tryckt exemplar: www.regeringen.se/nationell-e-halsa .... hos samtliga huvudmän, såväl kommuner och lands- ...... att bättre medverka i och styra sin egen vård- och omsorg, bland annat genom att själva välja utförare. L. Ä. G.
nationell-ehalsa-strategi.pdf

En referensram för studier av kommuner i förändring R A P P O R T
män i kommuner och landsting och forskare och studenter inom ett flertal samhälls- vetenskapliga discipliner. .... ner är en förmåga att hantera nya villkor och anpassa organisation och verk- samhet till nya ..... (Montin 2010). Handlar det om ...
Referensramen slutversion 0809.pdf

Halva arbetstiden, hela ansvaret - Kommunal
motsvarar 23 procent av de anställda i Kommunals yrken i kommunsektorn. • Kvinnor ... som går ner i arbetstid för att få både familjeliv och yrkesliv att fungera. • Det är viktigt att ... i månaden. 1) Jönsson L. och Hartman L. (2008), s. ... Procent . 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012.
halva_arbetstiden_hela_ansvaret.pdf

KoRsNÄs KOMMUN
Godkänd i kommunfullmäktige i Korsnäs 9.6.2.014, § 32 ... ht_t|g:llwww. kommunerna.net/svlserviceomradenfgrojekt/nykommunZO17/Sidorldefau lt.as2x ..... Nr 9.1 Investeringar (netto) 2010-B2014. Nr 10.1 Koncernen Korsnäs kommun. Page 5. l. 1. KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT. Satsningar på kommunal service ...
Bokslut-2013.pdf

Hur planerar kommunerna inom GR för cykel_20131003_skickad
3 okt 2013 ... Den 18 april 2013 träffades kommunerna inom GR för att prata om befintligt cykel - .... kelseminarium i Vårgårda under 2010, 2012 och 2013 ..... att lägga ner för mycket resurser.3 Göteborg, Kungsbacka och Mölndal tog senast fram ett .... L illa E d e t. Mölnd a l. P a rtille. S te n u n g s u n d. Tjörn. Öc k e rö.
Hur planerar kommunerna inom GR för cykel_20131003_skickad.pdf

Läs särskilt § 1 och bilaga 5 i Löneavtalet.
3 jun 2010 ... Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, ... o.m. 2010-04-01 hör bestämmelser enligt följande ... L, lägerverksamhet m.m., ... ner som inte omfattats av tidigare rekommendation om att teckna LOK 01. ... I Bilaga 5 till HÖK T har de centrala parterna angivit ”Centrala ...
HOK-T_loneavtalet.pdf

Share on: